Spesifikasies

  NuweHersiende

  GesamentlikeEnkel

  EngelsAfrikaans

  Kliënt inligting: Kliënt 1

  Kliënt inligting: Kliënt 2

  Huwelikstatus

  OngetroudGetroud binne gemeenskap van goedGetroud buite gemeenskap van goed sonder aanwasGetroud buite gemeenskap van goed met aanwasGeskeiWewenaar/WeduweeLewensmaatSelfde geslag huwelik

  JaNee

  Kinders

  Huidige HuwelikVorige VerhoudingWettige Voogdyskap

  Trusts

  (Neem asseblief kennis dat ‘n Testamentêre Trust slegs geregistreer word ten tye van die testateur/testatrise se afstrewe)

  • Dit word aanbeveel om ‘n testamentêre trust op te rig wanneer daar minderjarige kinders betrokke is, om daardeur in hul beste belang op te tree.

  • Indien ‘n Testatmentêre Trust nie in plek is en opgerig word vir minderjarige kinders nie, word hul erflating aan die Meester van Voogdyfondse uitbetaal en deur Voogdyfonds bestuur totdat die kinders die ouderdom van 18 jaar bereik.

  JaNee

  Voogde (ouer as 18 jaar)

  Indien u minderjarige kinders het moet 'n voog aangestel word vir wanneer beide natuurlike ouers te sterwe kom.

  Laaste testament - bemakings

  Eksekuteur van boedel

  Lys van bates en laste: Kliënt 1

  Lys van bates en laste: Kliënt 2

  Ander Instruksies

  Spesiale behoeftes moet in 'n lewende testament aangespreek word of vooraf met familie bespreek word.

  Om begrawe te word

  Verassing

  Orgaanskenker

  Lewende Testament

  'n Lewende testament tree in werking wanneer u as ’n pasiënt nie meer langer bekwaam is om u wense uit te spreek aangaande mediese behandeling nie en nie kunsmatig aan die lewe gehou wil word nie.

  JaNee

  Dokumente